តុបតែង

More: ភ្នែក , បបូរមាត់ , ល្ងាច , រោមភ្នែក , ចិញ្ចើម , ការចាក់សាក់ , ពេលថ្ងៃ , សម្លេង , អាពាហ៍ពិពាហ៍